Có 1 kết quả:

biǎo lù wú yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to show in full light
(2) to be revealed in its entirety