Có 1 kết quả:

shuāi biàn rè

1/1

Từ điển Trung-Anh

decay heat