Có 1 kết quả:

shuāi biàn liàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

decay chain