Có 1 kết quả:

shuāi tuì qī

1/1

shuāi tuì qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

recession (in economics)