Có 1 kết quả:

shuāi mài

1/1

shuāi mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aged
(2) decrepit

Một số bài thơ có sử dụng