Có 1 kết quả:

Yuán Shì kǎi

1/1

Yuán Shì kǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yuan Shikai (1859-1916), senior general of late Qing, subsequently warlord and self-proclaimed emperor of China