Có 1 kết quả:

xiù biāo

1/1

xiù biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) armband
(2) sleeve badge