Có 1 kết quả:

xiù zhēn běn

1/1

xiù zhēn běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pocket book
(2) paperback