Có 1 kết quả:

bèi qīn hài

1/1

bèi qīn hài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stricken