Có 1 kết quả:

bèi zi

1/1

bèi zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quilt
(2) CL:床[chuang2]