Có 1 kết quả:

bèi zǐ zhí wù

1/1

bèi zǐ zhí wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)