Có 1 kết quả:

liè zhí jūn

1/1

liè zhí jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Schizomycetes (taxonomic class of fungi)