Có 1 kết quả:

liè zhí jūn gāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Schizomycetes (taxonomic class of fungi)