Có 1 kết quả:

liè biàn tóng wèi sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

fissile isotope