Có 1 kết quả:

liè biàn cái liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

fissionable material