Có 1 kết quả:

liè biàn wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

fission weapon