Có 1 kết quả:

zhuāng chéng

1/1

zhuāng chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pretend