Có 1 kết quả:

zhuāng bàn

1/1

zhuāng bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to decorate
(2) to adorn
(3) to dress up
(4) to disguise oneself