Có 1 kết quả:

zhuāng jiǎ chē liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

armored vehicles