Có 1 kết quả:

zhuāng jiǎ chē liàng ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚˇ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

armored vehicles