Có 1 kết quả:

zhuāng zhì wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fixture
(2) installation