Có 1 kết quả:

yì zhòu

1/1

yì zhòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) descendants
(2) offspring