Có 1 kết quả:

Yù gù zú

1/1

Yù gù zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yugur ethnic group of Gansu