Có 1 kết quả:

qún dài cài

1/1

qún dài cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wakame (Undaria pinnatifida), an edible seaweed