Có 1 kết quả:

qún dài zī běn zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

crony capitalism