Có 1 kết quả:

bǔ ding

1/1

bǔ ding

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) patch (for mending clothes, tires etc)
(2) (software) patch