Có 1 kết quả:

bǔ chōng yī liáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

complementary medicine