Có 1 kết quả:

bǔ chōng liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) complement
(2) complementary quantity