Có 1 kết quả:

bǔ zhù

1/1

bǔ zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to subsidize
(2) subsidy
(3) allowance

Một số bài thơ có sử dụng