Có 1 kết quả:

bǔ huí

1/1

bǔ huí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make up for
(2) to compensate