Có 1 kết quả:

bǔ bào

1/1

bǔ bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a report after the event
(2) to make a supplementary report
(3) to repay a kindness

Một số bài thơ có sử dụng