Có 1 kết quả:

bǔ jiù

1/1

bǔ jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to remedy