Có 1 kết quả:

bǔ dēng

1/1

bǔ dēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

record entry (e.g. into a bank passbook)