Có 1 kết quả:

bǔ mǎ

1/1

bǔ mǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complementary code
(2) binary code with 0 and 1 interchanged