Có 1 kết quả:

bǔ piào chù

1/1

bǔ piào chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) additional ticket desk
(2) stand-by counter