Có 1 kết quả:

bǔ quē

1/1

bǔ quē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fill a vacancy
(2) to make up for a shortage
(3) to supply a deficiency