Có 1 kết quả:

bǔ kǎo

1/1

bǔ kǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sit for a makeup exam
(2) to resit an exam
(3) makeup exam
(4) resit