Có 1 kết quả:

bǔ miáo

1/1

bǔ miáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to fill gaps with seedlings