Có 1 kết quả:

bǔ tiē

1/1

bǔ tiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to subsidize
(2) subsidy
(3) allowance
(4) to supplement (one's salary etc)
(5) benefit