Có 1 kết quả:

bǔ guò

1/1

bǔ guò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make up for an earlier mistake
(2) to make amends

Một số bài thơ có sử dụng