Có 1 kết quả:

zhuāng xiè

1/1

zhuāng xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to load or unload
(2) to transfer
(3) to assemble and disassemble