Có 1 kết quả:

zhuāng xiè gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) docker
(2) longshoreman