Có 1 kết quả:

zhuāng liào

1/1

zhuāng liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to load
(2) to charge
(3) to feed (esp. a machine)