Có 1 kết quả:

zhuāng shén nòng guǐ ㄓㄨㄤ ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. dress up as God, play the devil (idiom); fig. to mystify
(2) to deceive people
(3) to scam