Có 1 kết quả:

zhuāng zài

1/1

zhuāng zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to load
(2) to stow