Có 1 kết quả:

zhuāng shì wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ornament
(2) ornamentation