Có 1 kết quả:

lǐ bianr

1/1

lǐ bianr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 裡邊|里边[li3 bian5]