Có 1 kết quả:

bì bǔ

1/1

bì bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remedy
(2) to make up for
(3) benefit