Có 1 kết quả:

luǒ mài

1/1

luǒ mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rye (Secale cereale)