Có 1 kết quả:

luǒ mài

1/1

luǒ mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rye (Secale cereale)