Có 1 kết quả:

guǒ zú bù qián

1/1

guǒ zú bù qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stand still without advancing (idiom); to hesitate and hold back